2007/4/2(Mon)`4/7(Sat)

܁AlW
gJu 㕐Y Bv ؑr ēcO CFq Mq
( GACXgA|A؍HANtg / O[vW )
Seven Persons' Now Exhibition
Naoshi AWAYA, Takeo INOUE, Tatsuo IWAI, Shunsuke KIMURA, Kazuhiro SHIBATA, Takako TATSUMI, Takako NISHIO
(painting, illustration, ceramic, craft / group)